Chuan Tai zi Logo

Chuan Tai Zi

#B1-63A

Six type soup base. A healthy choice in mala tang.

Stay tuned for more deals.